Na działce rolnej nie można postawić budynku mieszkalnego, dlatego, aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest jej odrolnienie. Co dokładnie oznacza odrolnienie działki i jak przebiega ten proces krok po kroku? Dowiedz się więcej już teraz.

Co to jest odrolnienie działki?

Odrolnienie działki oznacza wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej. Pamiętaj jednak, że kupując często tańszą działkę rolną, nie zawsze będziesz mógł ją odrolnić albo proces ten może być bardzo problematyczny. Przekształcenie działki z rolnej na budowlanej zawsze przebiega w dwóch etapach. Po pierwsze konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po drugie konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Sprawdź, jak przeprowadzić całą procedurę.

Jak przeprowadzić ten proces?

Zmiana sposobu użytkowania gruntu w przypadku odrolnienia działki jest kwestią priorytetową. Chodzi przecież o to, aby na terenie przeznaczonym wcześniej do produkcji rolnej móc wybudować nieruchomość. Aby tego dokonać właściciel gruntu, zobowiązuje się złożyć stosowny wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, a do wniosku musi dołączyć decyzję o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianie warunków zabudowy.

Należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy, aby uzyskać informację, czy na terenie, w którym położona jest działka rolna, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka objęta jest MPZP, konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany. Jeśli nie jest objęta MPZP, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się na wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jakie elementy powinny znaleźć się w takim wniosku? To między innymi:

  • dane wnioskodawcy,
  • określenie gruntu, którego ma dotyczyć zmiana,
  • sposób zmiany MPZP,
  • uzasadnienie zmiany MPZP,
  • załączniki, takie jak wypis z aktualnej mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, mapa zasadnicza gruntu.

Co istotne, wnioskujący o odrolnienie działki nie mają żadnego wpływu na decyzję organów, takich jak gmina czy miasto. Jeśli wniosek zostanie przyjęty pozytywnie, procedura odrolnienia gruntu zawsze przebiega w sposób indywidualny.

W pierwszym etapie rada gminy lub miasta przyjmuje uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie realizuje się obwieszczenie o przystąpieniu do takich zmian.

Ważnym elementem całego procesu jest opracowanie nowego projektu planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie opinii na jego temat. Dopiero później właściwy organ może wydać decyzję o odrolnieniu gruntu.

Warto wiedzieć, że grunty rolne, które wymagają przekształcenia na działki budowlane, to między innymi użytki rolne klas I-III, jeśli ich obszar zwarty przekracza 0,5 ha.

Czy odrolnienie wpływa na wartość działki?

W licznych przypadkach odrolnienie działki podnosi znacząco wartość gruntu. Czy wiesz, że w takim przypadku od właściciela takiego terenu pobierana jest jednorazowa opłata planistyczna? Wysokość opłaty nie może przekroczyć 30% wartości działki, a jej właściciel zobowiązuje się uiścić opłatę w momencie zbycia odrolnionego gruntu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *