Pozwolenie na budowę Wrocław – kto je wydaje?

Pozwolenie na budowę Wrocław wydaje wyłącznie inwestorom, który zapoznali się z dokładną dokumentacją dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Należy pamiętać, że we Wrocławiu pozwolenie na budowę wydawane jest w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą inwestycji. Warto wiedzieć, że ważność wszelkich pozwoleń wynosi 3 lata, natomiast przerwa w wykonywaniu prac budowlanych również nie może przekraczać tego okresu. Pozwolenia na budowę we Wrocławiu są wydawane drogą elektroniczną, jak i osobiście w placówce urzędu miejskiego. Podstawą do złożenia poprawnego wniosku jest zapoznanie się z miejskimi planami zagospodarowania przestrzeni, które mówią o zasadach budowlanych obowiązujących na terenie miasta.

Jak uzyskać wniosek o pozwolenie na budowę we Wrocławiu?

Inwestując w budowę nieruchomości, należy wiedzieć, gdzie trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę we Wrocławiu. Przyjmowanie przez urząd miejski Wrocławia wniosków o pozwolenie na budowę odbywa się przez cały tydzień od rana do godzin popołudniowych. Warto jednak pamiętać, że przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów, należy zapoznać się z dokładnym projektem zagospodarowania terenów miejskich oraz warunków, jakie stawiane są inwestorom w kwestii przeprowadzania określonych prac budowlanych. Wszystkie projekty budowlane powinny być dostosowane do aktu prawnego dotyczącego zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku można liczyć na szybkie rozpatrzenie sprawy, przyspieszenie procesu budowy, a także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie ewentualnych pozwoleń.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego  wraz z załącznikami  – do pobrania poniżej lub  w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

Obligatoryjne:

 • Trzy egzemplarze projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – formularz PB-5.
 • Jeden egzemplarz projektu zagospodarowania działki lub terenu lub szkic usytuowania budynku jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Fakultatywne – wg listy na formularzu PB-1.

Załączniki

Zgłoszenie budowy Wrocław – kiedy jest wymagane?

Zgłoszenie budowy Wrocław obejmuje dostarczenie wszelkich wniosków o uzyskanie pozwoleń i kompletnej dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji na terenie miasta. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy Wrocław traktuje jako formalność i zazwyczaj przychyla się do składanych wniosków pozwolenia, jednakże inwestor musi spełniać pewne formalne warunki wynikające z MPZP. Na terenie całego miasta obowiązuje bezwzględny nakaz zgłoszenia wszelkich planowanych prac budowlanych wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na ich przeprowadzanie. Istotny jest fakt, że wszelkie dokumenty urzędowe będące planami zagospodarowania przestrzeni mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd obiektów budowlanych włącznie z nachyleniem dachu i jego pokryciem. Ważne jest też zgłoszenie zakończenia budowy we Wrocławiu, ponieważ pozwala to na przeprowadzenie stosownej kontroli przez urzędników państwowych celem sprawdzenia poprawności wykonanych prac związanych z budową danego obiektu.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony  wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z załącznikami – do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

Obligatoryjne

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – formularz PB-5.
 • Jeden egzemplarz projektu zagospodarowania działki lub terenu lub szkic usytuowania budynku jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
 • W przypadku domu mieszkalnego jednorodzinnego do 70 mpowierzchni zabudowy- wypełniony formularz O2.

Fakultatywne – wg listy na formularzu PB-2a.

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia należy złożyć odrębny wniosek na druku W1 dostępnym na stronie:  https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8267/zaswiadczenie-potwierdzajace-fakty-lub-stan-prawny-wynikajacy-z-posiadanych-dokumentow-i-danych-w-wydziale-architektury-i-zabytkow

Załączniki

 1. Uzupełnienie/wycofanie wniosku – druk U
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk PB-5
 3. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – druk PB-2a
 4. Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy Prawo budowlane – druk O2

Komentarze wyłączone.