Pozwolenie na budowę Trójmiasto – kto je wydaje?

Pozwolenie na budowę Gdańsk traktuje jako jeden z najważniejszych dokumentów, który jest potrzebny do rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych. W Gdyni pozwolenia na budowę wydawane są przez urząd miejski po wcześniejszym złożeniu wniosku wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą inwestycji. Tak samo jest

w przypadku Gdańska i Sopotu. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z przymusem uiszczenia opłaty za jego wydanie. Pozwolenie na budowę Sopot wydaje drogą elektroniczną oraz na miejscu w placówce urzędu miejskiego.

Jak uzyskać wniosek o pozwolenie na budowę w Trójmieście?

Wniosek o pozwolenie na budowę Gdańsk wydaje za pośrednictwem strony internetowej urzędu miejskiego lub osobiście podczas odwiedzin w placówce. Pozwolenia na budowę Sopot wydaje niemalże wszystkim osobom, które pragną rozpocząć prace budowlane. Wydawanie dokumentów tego jest stosunkowo proste i wymaga jedynie poprawnego uzupełnienia wniosku, opłacenia dokumentu, a także dostarczenia wszelkich informacji na temat działalności.

Wymagane dokumenty – Gdynia

. Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332);

2. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (przy braku planu miejscowego);

5. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko),

7. Umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

8. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

9. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

10. W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).

Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową.

Wymagane dokumenty

  1. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) – 12.2021

Zgłoszenie budowy Trójmiasto – kiedy jest wymagane?

Wniosek zgłoszenia budowy Gdynia traktuje jako formalność, która jednak wymagana jest od każdego inwestora decydujące się na budowę nowego obiektu na terenie miasta. Zgłoszenie budowy i robót budowlanych Gdańsk przyjmuje we wszystkie dni robocze. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia deklaracji jest jej prawidłowe uzupełnienie bez błędów, które mogłoby wpłynąć na wystąpienie problemów z nieruchomością w przyszłości. Warto wiedzieć, że brak zgłoszenia budowy do urzędu miasta może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny na osobę odpowiedzialną za wykonanie tego zadania.

Komentarze wyłączone.