Pozwolenie na budowę Poznań – kto je wydaje?

Pozwolenie na budowę Poznań wydaje w Starostwie Powiatowym znajdującym się na terenie miasta. Urząd określa czy plan zagospodarowania terenu pozwala na stworzenie nowej infrastruktury, w której skład wchodzą np. osiedla jednorodzinne czy lokale usługowe. Wydział architektury ma 65 dni na wydanie ewentualnego pozwolenia lub odrzucenie wniosku. Warto wiedzieć, że pozwolenie jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania, jednak przerwa w pracach budowlanych nie może być dłuższa niż 3 lata. Po upływie tego okresu inwestor jest zobligowany ponownie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów o uzyskanie pozwolenia. W celu uniknięcia odrzucenia wniosku warto odpowiednio przygotować komplet dokumentów oraz zadbać o ich poprawność.

Jak uzyskać wniosek o pozwolenie na budowę w Poznaniu?

W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę Poznań udostępnia swoim mieszkańcom portal internetowy, na którego łamach możliwe jest szybkie uzupełnienie dokumentów oraz przesłanie kompletu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Na portalu Starostwa Powiatowego Poznania pozwolenie na budowę jest znacznie łatwiejsze do uzyskania niż  w przypadku osobistej wizyty w placówce. Do dyspozycji interesantów są także konsultanci telefoniczni, którzy udzielają wszystkich niezbędnych informacji na temat uzupełniania dokumentów. Czas oczekiwania na wydanie decyzji nie musi jednak sięgać maksymalnej długości. Często w przypadku prawidłowo uzupełnionych wniosków oraz kompletnej dokumentacji, można spodziewać się zgody już w ciągu kilku dni.

Pobierz wymagane dokumenty

Załączniki:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale (druk PB-5),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),
 • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.),
 • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków.
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o treści: „Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym wraz z opisem procedur

link: (E-BUDOWNICTWO)

Zgłoszenie budowy Poznań – kiedy jest wymagane?

Obecnie zgłoszenie budowy Poznań jako miasto wymaga praktycznie zawsze, kiedy występuje prawdopodobieństwo powstania nowych obiektów mieszkalnych lub usługowych. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania prac budowlanych jest obligatoryjne dla wszystkich inwestorów oraz osób dokonujących wszelkich prac budowlanych. Warto jednak zadbać o to, aby dopełnić odpowiednio wcześnie wszelkich formalności związanych z dokumentacją techniczną inwestycji oraz zapoznać się z obowiązującymi zasadami odnośnie zagospodarowania terenów miejskich.

UWAGA ! WNIOSEK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MUSI BYĆ ZŁOŻONY ZA POŚREDNICTWEM PORTALU E-BUDOWNICTWO.

I. ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY / WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 1. Wniosek zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (druk PB-2)
 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
 3. Krótki opis oraz szkice obrazujące zgłaszaną inwestycję
 4. Załączniki fakultatywne (w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego)

Szczegółowy wykaz załączników znajduje się na stronie Wydziału

II. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2a)

 1. Wniosek zgłoszenie zamiaru budowy z projektem:
 • budynki jednorodzinne (druk PB-2a) + druk dane statystyczne (druk A2)

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)

3. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub

4. Załączniki fakultatywne :

 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej
 • pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
 • pełnomocnictwo przedkłada sie na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową (w przypadku pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą)
 • oświadczenie  inwestora dotyczące budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 mkw.

Szczegółowy wykaz załączników znajduje się na stronie Wydziału

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym wraz z opisem procedur

link: E-BUDOWNICTWO

Dokumenty do pobrania:

Komentarze wyłączone.