Prawa i obowiązki kierownika budowy są zestawem norm prawnych, regulacji oraz standardów, które określają rolę, odpowiedzialność i uprawnienia osoby odpowiedzialnej za nadzór i kontrolę realizacji projektu budowlanego. Kierownik budowy, jako osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, pełni kluczową rolę w zarządzaniu budową, a jego prawa i obowiązki obejmują szerokie spektrum zagadnień technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz bezpieczeństwa.

Wśród obowiązków kierownika budowy należy wymienić przede wszystkim:
1. Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także warunkami kontraktu.
2. Współpraca z inwestorem, architektem, biurem projektowym oraz wykonawcami w celu skoordynowania prac na budowie.
3. Posiadać aktualne pozwolenie na budowę, wpis do rejestru budowy oraz dokumentację projektową.
4. Nadzorowanie budowy oraz jej organizacja z uwzględnieniem terminów i kosztów.
5. Monitorowanie jakości prac, przeprowadzanie kontroli jakości oraz kierowanie pracami własnymi i subwykonawców.
6. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz troszczenie się o środowisko naturalne.
7. Prowadzenie dokumentacji technicznej budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz sporządzanie sprawozdań i raportów.
8. Uczestniczenie w odbiorach technicznych, koordynacja działań związanych z odbiorami i odbiorami technicznymi obiektów.

W zakres praw kierownika budowy wchodzą:
1. Wydawanie poleceń dotyczących organizacji pracy, wykonywania i kontroli jakości realizacji projektu, w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich uprawnień i umowy.
2. Pełnienie roli reprezentanta inwestora wobec wykonawców, inspektorów budowlanych oraz innych organów kontrolnych i nadzorczych.
3. Odwoływanie się do inwestora, jeżeli będą występować sytuacje, które mogą wpłynąć negatywnie na projekt budowlany lub stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osób.
4. Dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów oraz informacji związanych z projektem budowlanym.
5. Żądanie niezwłocznych działań naprawczych, jeśli zostanie stwierdzone, że prace na budowie nie są zgodne z projektem budowlanym, przepisami prawa, a także normami i standardami technicznymi.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *