Regulamin obowiązujący od 08 grudnia 2022 r.

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego budujemy.pl. Każdy Użytkownik serwisu budujemy.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje zasady korzystania z funkcji i usług Serwisu budujemy.pl.
 3. Serwis internetowy budujemy.pl dostępny pod adresem internetowym www.budujemy.pl i prowadzony jest przez spółkę Extradom.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333, o kapitale zakładowym 708 150,00 zł.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu budujemy.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Serwis budujemy.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie budujemy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach i usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu budujemy.pl.
 8. Szczegółowe informacje o tym, jak Serwis budujemy.pl przetwarza i chroni prywatność Klientów oraz Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis budujemy.pl, określa Polityka Prywatności, udostępniana m.in. pod adresem: https://www.extradom.pl/polityka-prywatnosci

§ 2
Definicje

 1. Zachęca się, aby słowa i zwroty wyróżnione w niniejszym Regulaminie poprzez ich pisanie wielką literą rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin– niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  2. Serwis budujemy.pllub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.budujemy.pl lub innych adresach Administratora Serwisu budujemy.pl.
  3. pl – spółka Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333, o kapitale zakładowym 708 150,00 zł;
  4. Administrator Serwisu budujemy.pl– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Extradom.pl;
  5. Użytkownik– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis budujemy.pl;
  6. Strona Specjalisty– Przestrzeń sieciowa dostępna w Serwisie budujemy.pl zawierająca wizytówkę Specjalisty, za pośrednictwem której inni Użytkownicy mogą zapoznać się z Profilem Specjalisty;
  7. Netykieta– zbiór nieformalnych zasad obowiązujących w Internecie, ograniczający dopuszczalność publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich;
  8. Materiały– teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;
  9. Kodeks Cywilny– ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Do korzystania z Serwisu budujemy.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych stabilnych wersji następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome albo Microsoft Edge).

§ 2
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis budujemy.pl nie prowadzi sprzedaży towarów, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia informacje.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były zgodne z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Specjalistę do Serwisu, Administrator zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.

§ 3
Reklamacja usług Serwisu budujemy.pl

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu budujemy.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Serwisu budujemy.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator serwisu budujemy.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
 4. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu budujemy.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 5. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu budujemy.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu budujemy.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu budujemy.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 6. Administrator Serwisu budujemy.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 8. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu budujemy.pl.
  4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 4
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu budujemy.pl nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator Serwisu budujemy.pl jako właściciel i zarządca Serwisu budujemy.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Działania Administratora Serwisu budujemy.pl mogą obejmować m.in. telefoniczną weryfikację działania usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu budujemy.pl, w tym weryfikacji właściwego funkcjonowania systemu informatycznego służącego do wysyłki zamówionych przez Użytkownika Towarów. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 3. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z Serwisu budujemy.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu budujemy.pl wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Administrator Serwisu budujemy.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu budujemy.pl bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

§ 5
Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu budujemy.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu budujemy.pl na zasadach dotychczasowych.
 2. Administrator Serwisu budujemy.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu budujemy.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
 4. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora Serwisu budujemy.pl przyczyn.
 5. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem, faksem lub pisemnie. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu budujemy.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
 6. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
 7. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis budujemy.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian
 9. Niniejszy regulamin dostępny jest do pobrania w formacie pdf w tym miejscu.
 10. Regulamin obowiązujący do 07.12.2022 znajduje się tutaj.