Woda gruntowa to woda zgromadzona w przestrzeniach porowatych i szczelinach, które występują w warstwach gleby, podłożu skalnego i utworach geologicznych pod powierzchnią ziemi. Jest to jeden z najważniejszych elementów cyklu hydrologicznego, który spełnia kluczowe funkcje zarówno dla procesów naturalnych, jak i działań związanych z działalnością człowieka.

Woda gruntowa powstaje w wyniku infiltracji wody opadowej do warstw glebowych i nasyconego podłoża. Pojemność przestrzeni porowatych i własności przewodzące podłoża określają, jak dużo wody może przesiąknąć w głąb i jak szybko może być transportowana przez podłoże. Warstwy geologiczne, które mają duże przestrzenie porowate i wysoką przepuszczalność, noszą nazwę warstw wodonośnych. Woda zawarta w warstwach wodonośnych pełni niezwykle ważne role ekologiczne i gospodarcze, takie jak zasilanie rzek, jezior, a także źródeł i studni wodnych.

Poziom wód gruntowych, nazywany zwierciadłem wód gruntowych, może się wahac w zależności od procesów naturalnych, takich jak opady, parowanie, zasilanie przez rzeki, jeziora i regionalne warunki geologiczne. Może się również zmieniać w wyniku działalności człowieka, takiej jak eksploatacja wód gruntowych, nawadnianie rolnicze, drenaż terenów mokradłowych, a także wpływów przemysłowych i osiedli ludzkich.

Woda gruntowa jest zasobem wodnym kluczowym dla utrzymania bioróżnorodności i zdrowego funkcjonowania ekosystemów, a zarazem niezastąpionym źródłem wody pitnej oraz wody przemysłowej i rolniczej. Jednak jako zasób, jest również narażona na zanieczyszczenia i przekształcenia przez człowieka, dlatego wymaga szczególnej ochrony i odpowiedniego zarządzania.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *