Powierzchnia zabudowy to obszar budowlany, który jest zajęty przez zabudowę na działce na poziomie gruntu. Inaczej mówiąc, jest to powierzchnia zajęta przez wszystkie obiekty budowlane (budynki i konstrukcje) znajdujące się na danej działce, mające konkretną funkcję i przeznaczenie – zarówno mieszkaniowe, jak i użytkowe (np. garaże, magazyny, obiekty przemysłowe, handlowe).

Definiujemy ją jako powierzchnię, którą obejmuje rzut poziomy obiektu budowlanego na terenie danej działki. Jest wyrażona zwykle w metrach kwadratowych (m²) i stanowi podstawę wyliczeń wielu wskaźników budynek/działka używanych w planowaniu przestrzennym oraz w procesach budowlanych, takich jak ustalenie wielkości obiektów budowlanych, maksymalnej wysokości budynków czy stosuhku powierzchni zabudowanej do wolnej przestrzeni.

Przy obliczaniu powierzchni zabudowy należy uwzględnić wszystkie elementy stanowiące obiekt budowlany, takie jak ściany zewnętrzne, słupy, filary, przyczółki, podcienia, nadproża itp. Nie obejmuje ona jednak powierzchni zajmowanej przez urządzenia, wyposażenie, zielenie czy instalacje znajdujące się na działce.

Znaczenie powierzchni zabudowy jest istotne, gdyż wpływa na intensywność i charakter zabudowy oraz na zagospodarowanie przestrzenne działki. Służy do ustalania parametrów technicznych, wymogów środowiskowych oraz ograniczeń prawnych w odniesieniu do projektu budynku. Określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy decyzjach o warunkach zabudowy, jest jednym z istotnych kryteriów przy procesie inwestycyjnym i budowlanym.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *