Oczyszczanie ścieków to proces usunięcia lub zmniejszenia stężenia niepożądanych substancji chemicznych, zawiesin, zanieczyszczeń biologicznych oraz innych związków zawartych w ściekach. W wyniku tego procesu zakłady oczyszczania ścieków (oznaczane także jako oczyszczalnie ścieków) oczyszczają nieczystości, pozwalając na bezpieczne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieków wodnych bądź ponowne wykorzystanie ich w ograniczonym zakresie.

Ścieki powstają w wyniku różnych procesów, przede wszystkim w gospodarstwach domowych, przemyśle oraz rolnictwie. Mogą mieć postać cieczy czy zawiesiny, a ich skład jest różnorodny. Ze względu na pochodzenie rozróżnia się różne rodzaje ścieków, z których najbardziej powszechne to ścieki bytowe (sanitarne), przemysłowe, deszczowe czy rolnicze.

Proces oczyszczania ścieków może składać się z kilku etapów:

1. Oczyszczanie mechaniczne – obejmuje m.in. odstojniki, ruszta, sita i sita bębnowe, które służą do odseparowania i usunięcia większych cząstek zanieczyszczeń, takich jak piasek, ziemia czy śmieci.
2. Oczyszczanie biologiczne – polega na wykorzystaniu organizmów, takich jak bakterie i mikroorganizmy, do rozkładu substancji organicznych i azotu amonowego na prostsze związki chemiczne.
3. Oczyszczanie chemiczne – stosowanie reagentów chemicznych, takich jak koagulanty, flokulanty czy reagenty adsorpcyjne, celem usunięcia twardości wody, metali ciężkich, fosforu i innych substancji.

W zależności od lokalnych potrzeb, procesy te mogą się różnić w zakresie podziału, kolejności bądź intensywności oczyszczania. Celem ostatecznym procesu oczyszczania ścieków jest zminimalizowanie wpływu tych zanieczyszczeń na środowisko naturalne, ludzi oraz zapewnienie jakości wody spełniającej określone normy.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *