Pozwolenie na budowę Szczecin – kto je wydaje?

Wydawanie pozwoleń na budowę Szczecin traktuje bardzo poważnie, ponieważ każde prace budowlane związane z postawieniem nowego obiektu użytkowego stanowią pewne ryzyko. Wszelka dokumentacja, która jest składana wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, musi być kompletna i zgodna z założeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Trzeba pamiętać, że pozwolenie, które wydawane jest przez urząd miejski w Szczecinie, jest ważne 65 dni od daty jego wydania, natomiast jego ważność nie przekracza 3 lat. W tym miejscu należy też wspomnieć, że przerwa w wykonywaniu prac budowlanych nie może trwać dłużej niż ważność pozwolenia. Niezachowanie tego terminu skutkuje wygaśnięciem licencji i koniecznością ponownego złożenia wniosku o pozwolenie.

Jak uzyskać wniosek o pozwolenie na budowę w Szczecinie?

Wniosek o pozwolenie na budowę Szczecin wydaje praktycznie od ręki. Dokument tego typu jest dostępny online na stronie internetowej urzędu miasta oraz w formie papierowej na terenie placówki. Ponosząc znaczne koszty związane z inwestycją w budownictwo, warto zaczerpnąć wiedzy na temat tego, gdzie składa się wnioski o pozwolenie na budowę oraz pobiera stosowne druki. W przypadku Szczecina wszelkie dokumenty tego typu przyjmowane są w urzędzie miasta. Osoby zainteresowane tą tematyką kierowane są do działu architektury i pozwoleń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na budowę” (PB-1)
Do wniosku należy dołączyć:
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi
lub
• 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi;
do dnia 19 września 2021 r. we wniosku należy jednoznacznie wskazać wybraną opcję !
• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
• w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Formularz do pobrania: „Wniosek o pozwolenie na budowę” (PB-1) (.doc, 82 KB)

Zgłoszenie budowy Szczecin – kiedy jest wymagane?

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy Szczecin pozwala na szybsze uzyskanie pozwolenia na przystąpienie do prac budowlanych, a także uniknięcia ewentualnych kar za działania na własną rękę. Należy pamiętać, że bez wydanych pozwoleń lepiej nie zaczynać żadnych prac budowlanych, które mogą wiązać się z ryzykiem nałożenia wysokiej grzywny na inwestora. Zgłoszenie zakończenia budowy w Szczecinie jest bardzo ważne, ponieważ daje sygnał urzędnikom o możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzającej poprawność wykonanych prac oraz ich zgodność z założeniami MPZP.

Komentarze wyłączone.